Concept Statuten

LV / 877839.01 

CONCEPT
25 september 2019

VASTSTELLING STATUTEN
Heden, (____), verschenen voor mij, Meester (______), notaris te Gouda:
(____)
te dezen handelende in @zijn/haar@ hoedanigheid van bestuurslid met de
functietitel (____) van de te Amsterdam gevestigde informele vereniging:
Datavakbond (adres: Herderstraat 22, 2512 CV ’s-Gravenhage).
“Datavakbond” hierna te noemen: de vereniging.
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:
– dat de vereniging werd opgericht op negenentwintig juni tweeduizend
achttien;
– dat de algemene vergadering van de vereniging voornoemd welke
vereniging nimmer statuten op schrift heeft gesteld, op (____) heeft
besloten statuten vast te stellen en deze statuten te doen opnemen in een
notariële akte, waarvan blijkt uit de notulen welke aan deze akte zijn
gehecht;
– dat de statuten van de vereniging ingevolge gemeld besluit thans luiden als
volgt:

S T A T U T E N:
Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam:
Datavakbond.
2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam.
Doel
Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel als onafhankelijke organisatie, zonder binding
met enige politieke of levensbeschouwelijke stroming of organisatie, de
belangen van internetgebruikers in het algemeen en van de leden van de
vereniging in het bijzonder in Nederland – en voor zover mogelijk en zo
nodig daarbuiten – te behartigen, waarbij de vereniging streeft naar:
– een volwaardige juridische, economische en sociale positie van de
datawerker opzichte van het tot stand komen, distribueren en
verhandelen van particuliere en collectieve datadiensten,
dataverwerking en datahandel;
– de internetgebruiker zeggenschap te geven over hetgeen met zijn/haar
data gebeurt.
De vereniging heeft voorts toen doel al hetgeen met het vorenstaande
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin van het woord.
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door het in overleg te treden en
zo mogelijk overeenkomsten te sluiten met hen die datadiensten tot stand
brengen, leveren, verwerken, verspreiden en/of verhandelen.
Teneinde de belangen van datawerkers te beschermen, kan de vereniging
zelf, dan wel één of meer door de vereniging op te richten rechtspersonen,
onder meer overgaan tot het instellen van een (rechts) vordering(en) als
bedoeld in artikel 3:305a lid 1 Burgerlijk Wetboek, artikel 6:240
Burgerlijk Wetboek of de daarvoor in de plaats tredende wettelijke
regelingen.
De vereniging houdt bij dit alles onder andere rekening met
maatschappelijke gevolgen in ruime zin van particuliere en collectieve
datadiensten, dataverwerking en datahandel.
De vereniging tracht haar doel voorts te bereiken met alle wettige
middelen die niet de doelstelling of onafhankelijkheid van de vereniging
schaden.
Duur
Artikel 3
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Lidmaatschap
Artikel 4
1. De vereniging kent leden. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen
kunnen lid van de vereniging zijn.
2. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld
en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het
bestuur afgegeven verklaring.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene
ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door
erfopvolging worden verkregen.
4. Het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin in ieder geval de namen en
adressen van alle leden zijn opgenomen.
Als een lid heeft ingestemd met de oproeping tot een algemene
vergadering door middel van communicatie langs elektronische weg,
wordt het adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt, in het
ledenregister opgenomen.
5. Een lid kan door het bestuur voor een periode van ten hoogste zes (6)
maanden worden geschorst als een lid in strijd handelt met de statuten,
reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt. Gedurende deze periode van schorsing kan
het lid zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen. Zijn
lidmaatschapsverplichtingen blijven bestaan.
6. Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot schorsing in kennis is
gesteld, kan dat lid tegen dat besluit in hoger beroep gaan bij de algemene
vergadering en daar verweer voeren. Het bestuur is verplicht hiertoe de
algemene vergadering bijeen te roepen binnen vier weken na ontvangst

van het beroepschrift. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep blijft het lid geschorst.
Artikel 5
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen
het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het
lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden
zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend
is geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de
geldelijke rechten en verplichtingen);
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot
omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde
van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:
– wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn
aangemaand op een november niet volledig aan zijn geldelijke
verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft
voldaan;
– wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op
dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan kan haar lidmaatschap
worden opgezegd wanneer zij wordt ontbonden.
De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het
lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het
lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging
niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de
vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk

van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken
lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in
beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het
bestuur anders beslist.
Donateurs
Artikel 6
1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het
bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te
beëindigen.
2. Donateurs zijn verplicht hetzij jaarlijks aan de vereniging een geldelijke
bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene
ledenvergadering wordt vastgesteld, hetzij de overeengekomen bijdrage in
natura te leveren aan de vereniging.
3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering
bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het
woord te voeren.
Geldmiddelen en contributies
Artikel 7
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de geldelijke bijdragen van
de leden en de donateurs, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere
inkomsten.
2. Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de
contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
Bestuur
Artikel 8
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie en ten
hoogste zeven natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester aanwijzen.
De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit
de leden van de vereniging, met inachtneming van het bepaalde in lid 3.
3. De benoeming van een nieuw bestuurslid geschiedt als volgt:
a. Het bestuur stelt een profielschets vast, die goedkeuring behoeft van
de algemene ledenvergadering.
b. De algemene ledenvergadering stelt een benoemingscommissie in,
waarvan in elk geval deel uitmaken:
– de voorzitter van het bestuur dan wel, indien deze functie vacant
is, een ander bestuurslid;
– twee leden van de raad van advies;

– twee door de algemene ledenvergadering aangewezen leden van
de vereniging.
c. De benoemingscommissie stelt alle leden in staat zich te kandideren;
daarnaast kan deze commissie zelf kandidaten aanzoeken.
d. De benoemingscommissie toetst alle kandidaten aan de in de statuten
gestelde eisen en aan de profielschets en doet de algemene
ledenvergadering haar voordracht en bevindingen toekomen.
e. De algemene ledenvergadering beslist, na kennisneming van de
voordracht en bevindingen van de benoemingscommissie, over de
benoeming van het nieuwe bestuurslid. Als de algemene
ledenvergadering geen van de voorgedragen kandidaten geschikt acht,
dient de commissie een nieuwe voordracht op te stellen. Het staat de
commissie vrij daartoe nieuwe kandidaten aan te zoeken.
4. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de
algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene
ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van
twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
5. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen
drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid
wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te
verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
6. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar.
Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee
opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden
treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens
het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk en onbeperkt
herbenoembaar.
7. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is
gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo
spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de
voorziening in de vacature(s) aan de orde komt met inachtneming van het
bepaalde in lid 3.
8. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde
in de artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.
9. Het bestuur kan een bestuursreglement vaststellen, wijzigen of opheffen
waarin haar betreffende onderwerpen worden geregeld waarin door deze
statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
Artikel 9
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene
ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de

vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een
ander verbindt.
Deze beperking van de bevoegdheid van het bestuur kan aan derden
worden tegengeworpen.
Artikel 10
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter
tezamen met de secretaris of de penningmeester, danwel aan de secretaris
tezamen met de penningmeester.
3. De in beide vorige leden van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het
bestuur en bestuurders tot vertegenwoordiging van de vereniging bestaat
ook als tussen de vereniging en een of meer bestuurders een tegenstrijdig
belang bestaat.
4. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met
een of meer bestuurders kan de algemene vergadering een of meer
personen aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen.
5. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook
aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.
Algemene ledenvergaderingen
Artikel 11
De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de
vereniging statutair is gevestigd.
Artikel 12
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet
geschorst zijn, de donateurs, de bestuursleden, de leden van de raad van
advies alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene
ledenvergadering zijn uitgenodigd.
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot
zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te
voeren.
2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de
algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere
stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn
stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als
gevolmachtigde optreden.
3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet
in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur
genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene
ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene
ledenvergadering worden gehouden.

5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere
meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een
volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee
personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na
tussenstemming.
6. Een stemgerechtigd lid kan zijn stemrecht ook uitoefenen door middel van
een elektronisch communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het
elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd.
Bovendien is vereist dat het stemgerechtigde lid via het elektronisch
communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.
Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch
communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping
vermeld.
Artikel 13
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij
diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid.
Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar
leiding.
2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel
omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.
Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de
voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming
plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen
gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen
persoon.
Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene
ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de
secretaris van die vergadering ondertekend.
Artikel 14
1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo
dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht
is.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de

stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een
algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van
het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene
ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel
van een advertentie in ten minste één in Nederland veel gelezen dagblad.
De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de
leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door
schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten
minste zeven dagen, de dag van de oproeping en de dag van de
vergadering niet meegerekend.
De bijeenroeping kan, indien een lid hiermee instemt, ook plaatsvinden
door een lang elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar
bericht aan het adres dat door het lid voor dit doel aan het bestuur is
bekend gemaakt.
4. Naast de plaats, datum en tijd van de vergadering, moet de oproeping een
agenda bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden
gesteld.
Verslaggeving en verantwoording; jaarvergadering
Artikel 15
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en
wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging
van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene
ledenvergadering (de jaarvergadering) brengt het bestuur zijn
bestuursverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het
gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een
toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de
ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave
van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in
rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze
verplichtingen nakomen.
2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid
aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring
afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het
Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks,
een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur
mogen uitmaken.
3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek
alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de

kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de
vereniging te geven.
4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging
door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene
ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
Statutenwijziging
Artikel 16
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de
algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling
van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste
vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel,
waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de
dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering
slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde
van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële
akte is opgemaakt.
Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te
doen verlijden.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de
algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene
stemmen wordt genomen.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals
deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de
Kamer van Koophandel gehouden register.
Ontbinding en vereffening
Artikel 17
1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 3 en 5 is van overeenkomstige
toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding
van de vereniging.
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde
besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in
overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot

vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven
de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan
haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar
bekende baten meer aanwezig zijn.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden
bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn. Bewaarder is
degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.
Commissies en werkgroepen
Artikel 18
1. Het bestuur kan één of meerdere commissies en/of werkgroepen instellen
en opheffen.
2. Het bestuur stelt de taak en de bevoegdheden van de commissies en
werkgroepen vast.
3. De leden van de commissies en werkgroepen worden benoemd en
ontslagen door het bestuur.
Raad van Advies
Artikel 19
1. De raad van advies adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd met
betrekking tot de missie, visie, ambities en strategie van de vereniging,
waaronder tevens begrepen de ontwikkeling en positionering van de
vereniging en haar thema’s.
2. De leden van de raad van advies worden op voordracht van het bestuur op
persoonlijke titel benoemd door het bestuur.
3. Een lid van de raad van advies moet voldoen aan de volgende vereisten:
a. een lid van de raad van advies is een natuurlijk persoon;
b. hij is geen bestuurslid van de vereniging;
c. een lid van de raad van advies heeft affiniteit met het doel van de
vereniging en/of is werkzaam op of verbonden met een of meer
terreinen die de vereniging tot haar aandachtsgebied rekent;
d. een lid beschikt over een aantoonbaar actueel (politiek-) bestuurlijk,
ambtelijk of wetenschappelijke (relatie)netwerk binnen danwel
rondom het aandachtsgebied van de vereniging op strategisch niveau;
e. een lid van de raad van advies is bereid zijn/haar kennis en ervaring
belangeloos in te zetten ten behoeve van de vereniging en de door de
vereniging te realiseren doelen.
4. De benoeming geldt voor een periode van vier (4) jaar en geschiedt op
persoonlijke titel. Een lid van de raad van advies is onbeperkt
herbenoembaar.
5. De raad van advies wijst uit hun midden een voorzitter aan.
6
. Het bestuur stelt een reglement vast, waarin nadere regels worden
opgenomen over de benoeming en het einde van de functie van een lid van

de raad van advies. In dit reglement kunnen ook nadere regels worden
opgenomen over andere onderwerpen, zoals de taken, de bevoegdheden en
de werkwijze van de raad van advies.
Huishoudelijk reglement
Artikel 20
1. Bij huishoudelijk reglement kan al datgene geregeld worden, waarvan een
nadere regeling wenselijk kan worden geacht. Een huishoudelijk reglement
mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet of de statuten.
2. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de
algemene ledenvergadering. Het in artikel 16 bepaalde is van
overeenkomstige toepassing op het vaststellen en wijzigen van een
reglement.
Slotbepaling
Artikel 21
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden
toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
S L O T B E P A L I N G E N:
Tenslotte verklaarden de comparanten, handelend als gemeld:
dat het boekjaar van de vereniging gelijk is het kalenderjaar, met dien
verstande dat het eerste boekjaar van de vereniging is aangevangen op
negenentwintig juni tweeduizend achttien en is geëindigd op eenendertig
december tweeduizend achttien;
dat het bestuur als volgt is samengesteld:
– mevrouw Laura Maria Vermeulen, tot voorzitter;
– de heer Tim van Lieshout, tot secretaris;
– de heer Daniël Jakob Gerla, tot penningmeester;
– de heer Bastiaan Willem Frederik van der Gaag, tot bestuurslid;
– de heer Reindert Cornelis Tromp, tot bestuurslid.
– de heer Paul Johannes George Tang, tot bestuurslid.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE
in minuut is verleden te Gouda op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparanten opgegeven en
toegelicht. De comparanten hebben eenparig verklaard tijdig vóór het verlijden,
van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te
stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna eerst door
de comparanten en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.