Verslag ledenvergadering Datavakbond 2021

Op Donderdag 30 september vond in de avond de eerste ALV van de Datavakbond sinds lange tijd plaats. De opkomst was bescheiden, maar het was goed om elkaar weer eens fysiek te zijn. En natuurlijk moest er een nieuw bestuur worden gekozen. Verslag door Tijs Sikma.

Vanaf acht uur druppelde eerst de bestuursleden en daarna andere leden het zaaltje binnen. Mensen maakten kennis, praatten over de vereniging en wat een gek jaar we achter de rug hadden. Ondertussen zochten en vonden twee bestuursleden een oplossing voor een missende HDMI-kabel voor de beamer.

Rond half negen werd de vergadering geopend en de agenda goedgekeurd. Daarna gaf Daan Gerla – Penningmeester en lid van het eerste uur – een korte introductie over de ontstaansgeschiedenis van de Datavakbond. Over de oprichting drie jaar geleden, hoe dit internationaal nieuws geweest en de persoonlijke drijfveer om als internetgebruiker niet ‘zoals Charlie Chaplin in de film Modern Times’ verpletterd te raken in de machinerie van Big Tech.

Hierna volgde een kort voorstelrondje en een opsomming van de voorgaande bestuurswissels. Afgelopen jaar waren verschillende bestuursleden afgetreden. Ook had corona en persoonlijke omstandigheden van verschillende bestuursleden (waaronder het krijgen van kinderen) geleid tot een wat lastiger bestuursjaar. Desalniettemin waren er toch enkele mooie projecten van de grond gekomen, die kort werden toegelicht.

Zo ligt er een proof of concept klaar van ‘Your Digital Foodprint’. Dit is een website die je ‘data voetafdruk’ visualiseert. Oftewel; hoeveel van je persoonsgegeven een specifieke website van je verzamelt.

Ook had de werkgroep inhoud met succes het project Data in Den Haag afgerond. De werkgroep had voorafgaand aan de Tweede Kamer Verkiezingen van 2021 de verkiezingsprogramma’s van 16 politieke partijen doorgespit en in kaart gebracht welke standpunten ze hadden op verschillende thema’s omtrent datagebruik en privacy.

Daarna gaf penningmeester Daan Gerla een overzicht van de inkomsten en uitgaven. In eerste instantie stond de bankrekening nog onder de naam van een oud-bestuurslid, maar deze was nu onder de naam van de Datavakbond geplaatst. Een van de aanwezige leden vroeg nog naar de keuze voor de ABN AMRO als gekozen bank. De penningmeester gaf aan dat deze bank volgens de consumentenbond als een van de beste banken scoorde op privacy.

De stemming
Vervolgens vond er een uitleg van de stemming op de bestuurskandidaten plaats, waarna de verschillende kandidaten zich presenteerden. Daarna werd er gestemd over de grootte van het bestuur, met volgens de opties drie, vijf of zeven. Een meerderheid stemde voor een bestuur van zeven personen. Vervolgens vond de stemming zelf plaats. Daan had nog een lopende termijn als penningmeester, maar daarnaast kon men stemmen op vijf kandidaten, te weten: Rogier Huurmans, Laury, Tijs Sikma, Den Walterfang en Carel Jan van den Wildenberg. De kandidaten stelden zich eerst nogmaals voor, waarna de aanwezige leden vragen aan hen konden stellen. Door een lid werd onder andere gevraagd hoe de kandidaten dachten dat de Datavakbond er over een jaar uit zou zien. Antwoorden op deze vragen waren onder andere ‘een stabiele financiering’, ‘meer actieve leden’ en ‘meer samenwerking met gelijkgestemde organisaties’.

Vervolgens konden de aanwezigen, en ook niet-aanwezigen middels het lid dat ze hadden gemachtigd, met briefjes stemmen of ze een kandidaat wel of niet in het nieuwe bestuur wilden hebben. Deze briefjes werden verzameld door de ter plekke benoemde kiescommissie. Bij alle kandidaten had een meerderheid voor hun benoeming gestemd, en zo kon het nieuwe bestuur worden aangesteld. Als je als lezer goed hebt opgelet, zul je echter merken dat het bestuur nu uit 6 en niet uit 7 bestuursleden bestaat. Binnenkort komt er daarom een vacature voor een zevende plek. De bestuursleden zullen onderling nog overleggen over de precieze verdeling van de functies ‘voorzitter’, ‘secretaris’, ‘penningmeester’ en overige functies.

De uitslag van de stemming

Hierna werden twee niet-bestuursleden benoemd tot een kascommissie, die meteen de inkomsten en uitgaven controleerde. Na een paar korte vragen werd het financiële jaarverslag goedgekeurd.

Ruimte voor discussie en nieuwe ideeën
De formele vergadering was hierna ten einde, waarna een informele discussie startte over de toekomst van de Datavakbond. Daan Gerla vertelde over het plan om gezamenlijk op een middag met leden, bier en pizza middels de website van ‘Your Digital Footprint’ een aantal privacy-verklaringen onder de loep te nemen. Tijs Sikma wilde binnenkort met de werkgroep Inhoud het huidige manifest weer eens onder de loep te nemen, om te kijken welke punten nog actueel waren en of nieuwe punten nodig zijn.

Laury stelde voor om verschillende werkgroepen weer meer te activeren. Hierover bestonden verschillende ideeën; bijvoorbeeld een werkgroep die weer de internationale banden van de Datavakbond kan aanhalen, een werkgroep die in kaart brengt hoe politieke partijen de afgelopen jaren hebben gestemd ten aanzien van belangrijke data-kwesties, een werkgroep die digitale tools om je privacy te beschermen in kaart brengt, een werkgroep voorlichting en een werkgroep die middels de rechten van de AVG acties organiseert om druk te zetten. Lijkt een van deze werkgroepen je wel wat, of heb je andere ideeën? Stuur een mailtje naar info@datavakbond.nl.

Een aantal vragen
Een aantal aanwezige leden hadden nog vragen over de interne organisatie van de Datavakbond. Laury vertelde dat er door het interim-bestuur al wel een aantal professionaliseringsslagen waren gedaan, met onder andere vaste vergaderdagen, en dat er al was gebrainstormd over verdere plannen.

Ook was er de vraag wanneer de volgende ALV zou plaatsvinden. Volgens de statuten moet deze uiterlijk juni 2022 worden gepland. Het idee is om hier weer meer een informelere ledenbijeenkomst omheen te plannen, zodat leden elkaar weer eens fysiek kunnen ontmoeten.

Laury gaf hierna nog een toelichting op de rol van de Datavakbond als vakbond, waaronder bijvorrbeeld taken vallen zoals het informeren bij vragen, het signaleren van bijvoorbeeld privacy-inbreuken die leden tegen komen en het vertegenwoordigen van de leden. Vanuit de aanwezige leden kwam de opmerking dat het belangrijk is om je als organisatie je precieze niche te vinden. Het nieuwe bestuur gaat daar binnenkort verder over in beraad.

Tot slot werd er nog een groepsfoto genomen en kon de borrel worden geopend. Ben er de volgende keer ook bij! We hadden veel te veel drank en hapjes over.